kinesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Brugt til at beskrive rå data
Dane wykazują, że...
数据表明...
Brugt til at beskrive rå data
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Według statystyk...
根据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater