koreansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Jak można zauważyć na... , ...
...에서 보다시피, ...
Brugt til at beskrive rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Dane wykazują, że...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Z danych wynika, że...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
예상 했던 데로, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statystyki pokazują, że...
통계자료에 따르면...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Według statystyk...
통계에 의하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statystycznie rzecz biorąc...
통계적으로 말하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater