russisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Brugt til at beskrive rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Brugt til at beskrive rå data
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Brugt til at beskrive rå data
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Brugt til at beskrive rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Według statystyk...
Согласно статистике...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater