spansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Brugt til at beskrive rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Brugt til at beskrive rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Brugt til at beskrive rå data
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Brugt til at beskrive rå data
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Brugt til at beskrive rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater