dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater