engelsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater