italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater