kinesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater