spansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater