tyrkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
...'den görülebileceği üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Sayılar gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Tahmin edildiği üzere ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
İstatistiklere göre ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater