svensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

A partir de... se puede observar que...
Det framgår av ... att ...
Brugt til at beskrive rå data
Como se puede ver en...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Los datos parecen sugerir que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Brugt til at beskrive rå data
La figuras revelan que...
Siffrorna avslöjar att ...
Brugt til at beskrive rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Brugt til at beskrive rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... fue asociado positivamente con...
... var positivt korrelerade med ....
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Como se predijo...
Som förutspått, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Las estadísticas muestran que...
Statistiken visar att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Según las estadísticas,...
Enligt statistiken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Desde el punto de vista estadístico...
Rent statistiskt sett ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater