finsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Brugt til at beskrive rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Brugt til at beskrive rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Brugt til at beskrive rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Brugt til at beskrive rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater