italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater