kinesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Brugt til at beskrive rå data
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Brugt til at beskrive rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater