esperanto | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Brugt til at beskrive rå data
จากที่เคยเห็นจาก...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Brugt til at beskrive rå data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Brugt til at beskrive rå data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
La ciferoj malkaŝas, ke...
Brugt til at beskrive rå data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Brugt til at beskrive rå data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...estis pozitive korelaciita kun...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
อย่างที่ทำนายไว้...
Kiel antaŭdiris,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
La statistikoj montras, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ตามสถิติ...
Laŭ la statistiko...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
พูดอย่างสถิติ
Statistike parolante...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater