koreansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
จากที่เคยเห็นจาก...
...에서 보다시피, ...
Brugt til at beskrive rå data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
อย่างที่ทำนายไว้...
예상 했던 데로, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
통계자료에 따르면...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ตามสถิติ...
통계에 의하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
พูดอย่างสถิติ
통계적으로 말하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater