engelsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater