nederlandsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater