italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater