koreansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
...에서 보다시피, ...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
예상 했던 데로, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
통계자료에 따르면...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
통계에 의하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
통계적으로 말하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater