rumænsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater