italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater