rumænsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
Din faptul că...reiese...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
După cum putem observa din...,....
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Datele par să sugereze faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...a fost corelat pozitiv cu...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
După cum am anticipat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
Conform statisticilor...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere statistic...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater