spansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
A partir de... se puede observar que...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como se puede ver en...
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Los datos parecen sugerir que...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
La figuras revelan que...
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Varios resultados relevantes fueron...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... fue asociado positivamente con...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
Como se predijo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
Las estadísticas muestran que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
Según las estadísticas,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista estadístico...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater