esperanto | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Brugt til at beskrive rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Brugt til at beskrive rå data
Các dữ liệu cho thấy...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Đáng chú ý là...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... tỉ lệ thuận với...
...estis pozitive korelaciita kun...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Như dự đoán,...
Kiel antaŭdiris,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Số liệu chỉ ra rằng...
La statistikoj montras, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Theo như số liệu cho thấy,...
Laŭ la statistiko...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statistike parolante...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater