polsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Brugt til at beskrive rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Jak można zauważyć na... , ...
Brugt til at beskrive rå data
Các dữ liệu cho thấy...
Dane te zdają się sugerować, że...
Brugt til at beskrive rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
Dane wykazują, że...
Brugt til at beskrive rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Z danych wynika, że...
Brugt til at beskrive rå data
Đáng chú ý là...
Kilka godnych uwagi wyników...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... tỉ lệ thuận với...
...był dodatnio skorelowany z...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Như dự đoán,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Số liệu chỉ ra rằng...
Statystyki pokazują, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Theo như số liệu cho thấy,...
Według statystyk...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statystycznie rzecz biorąc...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater