engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne