kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne