dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne