fransk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Madame, Monsieur,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Mes qualités principales sont...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mon domaine d'expertise est...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
J'ai une excellente maîtrise du...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
J'ai une connaissance pratique de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Je suis un utilisateur confirmé de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Excellentes techniques de communication
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Capacité de déduction
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Esprit de logique
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Esprit analytique
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Compétences relationnelles
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Compétences en négociation
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Capacités d'exposition
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Je suis disponible pour un entretien le...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Salutations distinguées,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne