Græsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Αξιότιμε κύριε,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Αξιότιμη κυρία,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Η ειδικότητά μου είναι...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Είμαι άριστος γνώστης της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Έχω μια καλή γνώση της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Επαγωγική λογική
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Λογική σκέψη
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Αναλυτικές ικανότητες
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Ικανότητες παρουσίασης
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Με εκτίμηση,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Με εκτίμηση,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Με εκτίμηση,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne