nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne