kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne