koreansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
존경하는 관계자 분께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
존경하는 관계자 분께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
존경하는 관계자 분께
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
친애하는 최현우님께
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
저의 장점은 ... 입니다.
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
추론 이해 능력
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
논리적인 사고능력
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
분석 능력
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
좋은 사교성
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
협정 능력
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
프리젠테이션 능력
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
... (이름) 드림
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
... (이름) 드림
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
감사합니다. ...씨.
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne