spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne