tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne