ungarsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Erősségeim ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logikus gondolkodás
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analitikus készségek
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne