Græsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Geachte heer
Αξιότιμε κύριε,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Αξιότιμη κυρία,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Beste meneer Jansen
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formular til at søge et job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formular til at søge et job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mijn sterke punten zijn ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mijn vakgebied is ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Έχω μια καλή γνώση της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Analytisch denkvermogen
Επαγωγική λογική
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisch denkvermogen
Λογική σκέψη
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytische vaardigheden
Αναλυτικές ικανότητες
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Goede intermenselijke vaardigheden
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Onderhandelingsvaardigheden
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentatievaardigheden
Ικανότητες παρουσίασης
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hoogachtend,
Με εκτίμηση,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Met de beste groeten,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne