engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne