Græsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Αξιότιμε κύριε,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Αξιότιμη κυρία,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Η ειδικότητά μου είναι...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
Έχω μια καλή γνώση της...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Επαγωγική λογική
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Λογική σκέψη
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Αναλυτικές ικανότητες
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Ικανότητες παρουσίασης
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Με εκτίμηση,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Με εκτίμηση,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Με εκτίμηση,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne