kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

존경하는 관계자 분께
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
존경하는 김철수 님께
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
친애하는 최현우님께
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
...에 지원하고 싶습니다.
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
저의 장점은 ... 입니다.
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
추론 이해 능력
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
논리적인 사고능력
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
분석 능력
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
좋은 사교성
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
협정 능력
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
프리젠테이션 능력
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
... (이름) 드림
此致
Formel, modtager navn ukendt
... (이름) 드림
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
감사합니다. ...씨.
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne