engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiczne myślenie
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Zdolności analityczne
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne