koreansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formular til at søge et job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at søge et job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Zdolności analityczne
분석 능력
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne