engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Логическое мышление
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Аналитические способности
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Презентационные навыки
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Я свободен...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
С уважением...
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne