engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiskt tänkande
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytisk förmåga
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne