kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytisk förmåga
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Vördsamt,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne