kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

เรียน คุณผู้ชาย
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณผู้หญิง
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
เรียน นางสาว สมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
จุดแข็งของฉันคือ...
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
ทักษะในการวิเคราะห์
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
ทักษะในการนำเสนอ
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
ด้วยความเคารพ
此致
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความเคารพ
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพ
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne