kinesisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formular til at søge et job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Standard formular til at søge et job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukce
演绎推理能力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logické myšlení
逻辑性思考
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytické schopnosti
分析技能
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
S pozdravem,
此致
Formel, modtager navn ukendt
S pozdravem,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne