dansk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev