nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Reference Brev

Reference Brev - Åbning

Dear Sir,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn kendt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn kendt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig aftale, navn kendt, civilstatus ukendt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Brugt til at give detaljer om hvordan en kender kandidaten
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Brugt som en åbnings frase når en har nydt at arbejde med den person som han/hun skriver om

Reference Brev - Færdigheder

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Brugt til at beskrive et positivt aspekt af kandidatens personlighed
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Brugt til at forklare de positive hoved egenskaber som kandidaten har demonstreret
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Brugt til at vise kandidatens hoved styrker
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Brugt til at beskrive en kandidat som beredvilligt accepterer og løser udfordringer
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Brugt til at beskrive en kandidat som har alsidige færdigheder
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Brugt til til beskrive en kandidat med gode kommunikationsevner
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Brugt til at beskrive en kandidat som er god til at styre et team / projekt og som arbejder godt under pres
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Brugt til at beskrive hvilke færdigheder en kandidat allerede kan tilbyde
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Brugt til at give specifikke detaljer angående en kandidats evne til at gøre noget
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Brugt til at beskrive en kandidats bedste kvalitet
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Brugt til at beskrive en kandidat der er aktiv og kan lide at være involveret i sit arbejde
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Brugt til at beskrive en dreven og dynamisk kandidat, meget rosende

Reference Brev - Arbejdsområder

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat har påtaget sig og hvad de hver især indebar
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Brugt til at give en liste over hvilke opgaver en kandidat påtog sig
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Brugt til at give en liste over ugentlige opgaver som en kandidat påtog sig

Reference Brev - Evaluering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Brugt til at give en meget positiv evaluering af en kandidat
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Brugt til at give en positiv evaluering af en kandidat
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Brugt til at give et negativt aspekt ved evaluering af en kandidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Brugt til at anbefale kandidaten på grund af bestemte grunde, en meget positiv måde at evaluere en kandidat på

Reference Brev - Afslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Brugt til at afslutte et meget positivt reference brev
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Brugt til at afslutte et ekstremt positivt reference brev
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Brugt når en ikke føler at kandidaten er passende til jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Brugt til at afslutte et positivt reference brev